Δουλεύουμε για τη σωστή σχέση εκμισθωτή - μισθωτή και το αμοιβαίο όφελος.

Property Inspectors

Πίνακας περιεχομένων σελίδας

Όφελος που προκύπτει

O Pi είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ιδιοκτήτη και εκμισθωτή, και υπεύθυνος – εξουσιοδοτημένος από τον εκμισθωτή του μίσθιου με σκοπό την επίβλεψη του μίσθιου σε εξαμηνιαία βάση.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την μίσθωση κατοικίας που διαθέτει property inspector είναι πολλαπλά για τον εκμισθωτή και τον μισθωτή.

1. Ο εκμισθωτής έχει γνώση της κατάστασης της κατοικίας του μετά από την οπτική επιθεώρηση του property inspector και την παραλαβή της ηλεκτρονικής έκθεσης επιθεώρησης. Γνωρίζει τυχόν κακή χρήση του μίσθιου ώστε να προλάβει μη επιτρεπτές παρεμβάσεις σε αυτό.

2. Ο μισθωτής μπορεί να αναφέρει τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει στο μίσθιο ώστε να έχει γραπτή ενημέρωση ο εκμισθωτής με σκοπό να παρέμβει και να λύσει τυχόν δυσλειτουργίες του μίσθιου που θα συμβάλουν στην άνετη διαβίωση των μισθωτών ή επαγγελματική χρήση του μίσθιου.

Συνήθως το μεσιτικό γραφείο που σας βοήθησε ώστε να βρείτε σπίτι ή επαγγελματική στέγη είναι υπεύθυνο με εντολή του εκμισθωτή να κάνει και τον εξαμηνιαίο οπτικό έλεγχο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού την ώρα και ημέρα που έχετε τηλεφωνικά και με email προσυμφωνήσει.

Ανάλογα των τετραγωνικών μέτρων του μίσθιου τυχόν αύλειων χώρων και άλλων εγκαταστάσεων. Κατά μέσο όρο 10-30 λεπτά.

Το κόστος για την εξαμηνιαία οπτική επιθεώρηση μισθωμένου ακινήτου το επιβαρύνεται ο εκμισθωτής και είναι ανάλογο τα τετραγωνικά μέτρα του επιθεωρούμενου ακινήτου καθώς και την απόσταστη του επιθεωρητή – μεσιτικού γραφείου απο το μίσθιο.

LOGIN FOR PROPERTY INSPECTORS